Absolutorium za rok 2011: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji, budżet ogólny UE – sekcja 3 – Komisja, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CEPCM), Europejska Agencja Chemikaliów, Europejska Agencja Środowiska, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Leków (punkty połączone przez sprawozdawcę) budżet UESprawozdawca J. Haug: Jeżeli chodzi o absolutorium, komisja ENVI ma kompetencje w przypadku 5 Agencji. Istnieje parę podstawowych przesłanek. Zawsze trzeba przypominać o podstawowych traktatowych zasadach budżetowych. Chodzi tutaj o jednolitość, jednoroczność oraz o równowagę. Zasada jednoroczności oznacza, że środków nie można przesuwać na następny rok. Wydatki muszą być planowane tak, aby pieniądze otrzymane na konkretny rok w tym roku wydać. Jeżeli tak się nie stanie to potrzebne są konkretne wyjaśnienia dlaczego tak się nie stało. Niektóre Agencje miały z tym problemy, ponieważ niektóre umowy nie zostały wykonane na czas co powoduje przeniesienie pieniędzy na następny rok budżetowy. Europejski Trybunał Obrachunkowy też nie jest instytucją świętą. Trzeba o tym pamiętać. Sprawozdanie nadzwyczajne ETO dotyczące konfliktu interesów w Agencjach nie jest zbyt aktualne. Agencje w tej chwili nie są w takiej samej sytuacji jak ta przedstawiona w ocenie ETO. Odnośnie sekcji 3 Trybunał Obrachunkowy też nie wykonał zbyt dobrej pracy. Jest on w tym przypadku stronniczy i tendencyjny. Obszary ochrony środowiska i zdrowia publicznego zostały połączone z rozwojem obszarów wiejskich i rybołówstwem. W ten sposób został przedstawiony wspólny współczynnik błędu, który jest bardzo duży, ok. 5,7%. Natomiast w samych obszarach ochrony środowiska i zdrowia publicznego stopa błędu jest bliska zeru. Trzeba to uwzględnić w sprawozdaniu, ponieważ pokazuje to zafałszowany obraz tych obszarów. DG Clima jest to obszar nowy, który potrzebuje więcej praktyki w zakresie tworzenia i realizowania budżetu. Dyrekcja ta była zbyt optymistyczna i występuje tu dosyć wysoki współczynnik błędu, ale z czasem powinno być to zniwelowane. Jeżeli chodzi o wszystkie Agencje zaleca się udzielenie nie absolutorium.

J. Girling: Nie wolno przyznać absolutorium do momentu, kiedy budżet nie zostanie przyjęty bez żadnych uwag przez Trybunał Obrachunkowy. Jeżeli chodzi o wszystkie Agencje to decyzja musi zostać podjęte w oparciu o wytyczne OECD. Trzeba rozszerzyć zakres procedury udzielenia absolutorium.

Sprawozdawca J. Haug: Trybunał Obrachunkowy już podjął decyzję w sprawie absolutorium za 2011 r. Stwierdzono, że wszystkie transakcje w Agencjach odbyły się zgodnie z prawem. Parlament działa tu w ramach wspólnego podejścia razem z Radą oraz Komisją. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, ETO nie stwierdził żadnych błędów jeżeli chodzi o obszar ochrony zdrowia i środowiska, ale połączył ten obszar z innymi i stąd wystąpił taki współczynnik błędu.

Komisja Europejska: Komisja uważnie śledzi postępowania w zakresie zapobiegania konfliktom interesów. Poczyniono w tym zakresie wiele postępów. Powstała specjalna grupa badająca te działania. Jest to dla Komisji bardzo istotne.