Budżet 2013 – upoważnienie do rozmów trójstronnych cz.I budżet UEWymiana poglądów w obecności sprawozdawcy ds. projektu budżetu na rok 2013.

Sprawozdawca R. Bütikofer: Budżet UE powinien przyczynić się do odnowienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Europa stoi przed dużymi wyzwaniami tj. niedostatek zasobów. Budżet UE musi mieć potencjał synergetyczny i trzeba się skupić na unijnej wartości dodanej. Finansowanie powinno wspierać wdrożenie strategii Europa 2020. W przeszłości brakowało strategii we wdrażaniu programów. Zapewnione środki nie są wystarczające do realizacji celów. Programy Horyzont 2020 i COSME powinny dostać takie środki, które pozwolą na wsparcie gospodarki. MŚP powinny dostać wsparcie na rozwój ich innowacyjności. Finansowanie dla COSME jest niewystarczające. Nie ma wzrostu finansowania dla MŚP w porównaniu do VII programu ramowego. Rozpoczęto inicjatywę pilotażową w zakresie obligacji finansujących programy ramowe. Rok 2013 jest ostatnim rokiem programowania i trzeba unikać cięć środków na płatności. Nie można przesuwać na rzecz programu ITER środków przeznaczonych na finansowanie VII programu ramowego.

Komisja Budżetowa: Procedura budżetowa rozpoczyna się od przyjęcia wytycznych.

Określono główne tematy priorytetowe:

− Wzrost gospodarczy

Zatrudnienie (szczególnie młodzieży), 85% nowych miejsc pracy to miejsca tworzone w MŚP, które trzeba wspierać. Budżet na rok 2013 to ostatni budżet z perspektywą finansową.

Z budżetu bieżącego muszą być pokryte wszystkie zobowiązania z poprzednich lat. W końcu roku 2011 została złożona duża liczba wniosków na kwotę łącznie 16 mld €. Komisja zapłaciła tylko 5 mld €. Resztę zobowiązań przeniesiono na rok 2012. Propozycja budżetowa Komisji musi być ambitna i zakładać środki na realizację programów. Trzeba zdać sobie sprawę, że są programy mniej i bardziej użyteczne. Należy wybierać takie, które dają największe szanse i perspektywy i tylko te projekty pilotażowe, powinny być wdrożone. Na finansowanie programu ITER przewidziano kwotę 650 mln €.

A. Saudargas: Zgadzamy się z ogólną oceną przeprowadzoną przez sprawozdawcę. Większość koncepcji jest dobra. Obecnie mamy okres przejściowy. Zbliżamy się do nowego okresu programowania. Gdy pojawi się projekt budżetu i zostanie on przeanalizowany pojawią się pewne rozbieżności, którym trzeba będzie się przyjrzeć i trzeba będzie uzgodnić.