Sprawozdanie okresowe w celu osiągnięcia pozytywnego wyniku w procedurze zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (2011/0177(APP)) budżet UESprawozdawca: E. Herczog : Istnieje rozbieżność zdań z Radą co do tego, czy procedury 62 współdecyzji mają zostać włączone w dyskusję nt. wieloletnich ram finansowych, czy ma to się toczyć odrębnie. Rada zadecydowała, że dane liczbowe nie będą głosowane, jeżeli nie będzie gotowych projektów dotyczących 62 procedur współdecydowania. To o tyle ważne, że znajdują się tam m.in. Horyzont 2020, CEEF, czy COSME. Należy zmaksymalizować kompetencje Parlamentu i ITRE w tej kwestii. Wielkość budżetu, zasoby własne, mechanizm korekty budżetowej to kluczowe elementy. Nie są jednak całkowicie objęte zakresem naszej odpowiedzialności. Ważne, by Parlament mówił jednym głosem. W kwestii finansowania Horyzontu 2020 rozbieżności zdań między Radą i PE są znaczące. Od ostatecznego wyniku będzie zależeć, czy zasoby własne wzrosną, czy zostaną zmniejszone w następnych ramach finansowych. W dokumencie należy podkreślić, że pieniądze przeznaczone na konkurencyjność dadzą duży efekt mnożnikowy. Trzeba podkreślić ogólnoeuropejską wartość dodaną. Mówimy o miejscach pracy z jednej strony i o nowych inwestycjach z drugiej strony.

Budżet Unii Europejskiej - finanse

Budżet Unii Europejskiej – finanse

To powinno być finansowane z budżetu UE, aby stymulować wzrost gospodarczy. Istotne jest stworzenie uproszczonej procedury finansowania dla europejskich organizacji naukowych, a także dla innych podmiotów sektora innowacji. Ważne, żeby te środki nie trafiały w pustkę, tylko sprzyjały realizacji przedsięwzięć. Trzeba znaleźć sposób finansowania zrównoważonych źródeł energii i modernizacji infrastruktury energetycznej. Pojawiła się propozycja, aby oddzielić fundusz spójności od środków na rzecz konkurencyjności. Z jednej strony dobrze posiadać dwie linie budżetowe, ale w przypadku dużej infrastruktury pojawia się ryzyko cięć, lub nadwyżek kosztów. Przy finansowaniu projektów takich jak EGNOS, czy GMES należy zadbać o to, by środki nie pochodziły wyłącznie ze środków na konkurencyjność, ale były rozdzielone pomiędzy różne działy budżetu. Obligacje projektowe są częścią wieloletnich ram finansowych. Jest to jednak szerzej zakrojona inicjatywa. To ogromna pula środków finansowych i trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Komisja ITRE powinna uzgodnić jedno stanowisko, zanim zacznie negocjować z innymi komisjami.

A. Santori: Powinien zostać osiągnięty lepszy kompromis jeżeli chodzi o politykę na rzecz MŚP. Ważny jest efektywny system przekazywania własności w ramach COSME. Temat dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorstw. Ważne, żeby zagwarantować finansowanie rzeczy które szczególnie interesują komisję ITRE. Istotna jest współpraca między komisjami.

J. Creutzmann: Jeżeli chodzi o ramy budżetowe – trzeba się liczyć z ograniczeniami, aby ustabilizować wspólną walutę. Jest szansa na to, aby stworzyć zrównoważone, długotrwałe finansowanie. Ważny jest fundament na przyszłość. Trzeba inwestować w projekty przynoszące wartość dodaną. Należy zaangażować kapitał prywatny. Ważne jest wsparcie dla MŚP w ramach programu COSME.

P. Rubig: Ważne by zadecydować o których programach ma decydować PE, a które przesunąć do strefy międzyrządowej. Istotne, by miedzy instytucjami europejskimi była jedność jeżeli chodzi o środki własne. Musimy odpowiedzieć na zapotrzebowanie MŚP, które odpowiadają za 80% wpływów budżetowych. Nie możemy dopuścić do cięć. Środki należy podwoić. V. Prodi: Niezwykle ważne jest, by wywierać presję na Radę i Komisję. Powinny zostać zastosowane obligacje projektowe. Bez pieniędzy na infrastrukturę nie będzie można działać.

Komisja Europejska: Dokument jest wyrazem wsparcia dla wniosku legislacyjnego Komisji. KE zadecydowała że GMF i ITER zostaną wyjęte z wieloletnich ram finansowych, będzie to traktowane, jako coś odrębnego. Ale mimo tego te projekty będą miały wyodrębnione finansowanie zaznaczone w budżecie. Dzięki temu będą podlegać kontroli parlamentarnej.

Sprawozdawca: E. Herczog : Cele są jasne – trzeba walczyć o rozdział dotyczący konkurencyjności, aby zapewnić minimalna kwotę zaproponowaną przez KE. Dobrze, żeby poparły nas inne instytucje. Ważne, żeby hasła, że trzeba postawić na MŚP przełożyć na czyny.