Wieloletnie ramy finansowe: stan toczących się negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz stanowisko komisji ITRE. budżet UESprawozdawca E. Herczog: Prezentując naszą opinię, należy skupić się na zapewnieniu odpowiednich środków finansowych. Z rozdziału 1a nie powinny być finansowane inne przedsięwzięcia, niż te, o których wspomniano w opinii. Do Komisji Budżetowej zostanie skierowane stanowisko z priorytetowymi projektami wzrostowymi, które zwalczają bezrobocie, zwiększają zatrudnienie, przede wszystkim muszą to być projekty twórcze. CEF raczej nie wchodziłby w zakres tego finansowania. Powinno się wezwać KE do opracowania idei do tworzenia wydajniejszych ram prawnych i zmusić ją tym samym do przedstawienia spójnej polityki przemysłowej telekomunikacyjnej i energetycznej. W dalszym ciągu naszymi priorytetem pozostaje inwestowanie w wiedzę i podnoszenie kwalifikacji. Wyraźnie powinno się zaznaczyć, że ograniczone fundusze z CEF-u nie mogą podlegać dalszej obniżce.